Vernieuwen ligplaatsen

Elk jaar vernieuwen we een flink aantal steigers en damwanden. In onderstaand overzicht ziet je welke ligplaatsvoorzieningen we in 2020 aanpakken. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de planning van de aannemer,  het weer en andere (onvoorziene) omstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden is het vaak niet mogelijk om van de betreffende ligplaats(en) gebruik te maken.

Open de pdf voor een overzicht van alle werkzaamheden in 2020: Werkzaamheden 2020

Hieronder lichten wij een aantal bijzondere projecten toe:

Langehoekspôlle

Bij de Langehoekspôlle gaan we aan de zuidzuide een nieuwe ingang graven. Zo verwachten we minder vaak te hoeven baggeren op de huidige aanvaarroute. Ook komt er een aantal ligplaatsen bij en een nieuw strandje. Een deel van de grond die vrijkomt bij het graven, wordt gebruikt voor het strandje. De rest gebruikt Wetterskip Fryslân voor de oevers van de Fluessen. Het project is een samenwerking tussen Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zodra de vergunning onherroepelijk is, starten we met de werkzaamheden. Onderstaand een schets van de toekomstige inrichting:

Dokkumer Ie

Marrekrite gaat het komende jaar vier nieuwe ligplaatsen langs de Dokkumer Ie aanbrengen. Zo wordt de bestaande LM01 omgevormd naar een tuigsteiger en komen er nieuwe ligplaatsen bij het Leeuwarder bos, Klaarkamp en voor Dokkum. Alle ligplaatsen (bestaand en nieuw) worden op diepte gebracht. De vrijkomende baggerspecie (ca. 8000 m3) wordt gebruikt om een laag liggend landbouw perceel op te hogen. Door de baggerspecie in een nabij gelegen landdepot te storten wordt ook hier bespaard op transportkosten en is er minder CO2 uitstoot.

 

 

 

Jouster Slúske

In 2019 hebben we gebaggerd bij de ligplaatsen tegenover het Jouster Slúske (SN64A t/m D). Daarvoor was bij de ligplaatsen een tijdelijk baggerdepot gerealiseerd, wat nu omgevormd wordt tot een parkachtig landschap. Er komen twee speelweides en er worden ruim 100 bomen en bedragende struiken aangeplant. Het grootste deel van de bestaande beplanting is in het ontwerp opgenomen. Alleen de bomen die in het kade tracé stonden, zijn verwijderd. Wetterskip Fryslân verzorgt de aanleg van de kade en het grondwerk voor het parkje. Marrekrite draagt zorg voor de aanplant van de bomen en struiken. Het parkje wordt circa 1,5 ha groot.

Heeresyl

Marrekrite is eigenaar van een perceel ter hoogte van Heeresyl bij Terherne (SN69D tot en met SN69F). Met de eigenaar van de aangrenzende grond hebben we afgesproken de grens tussen de percelen beter te regelen. Beide merken we dat recreanten van het ene perceel naar het andere bewegen. Een deel van ons perceel verkopen we aan de andere eigenaar. In dat deel wordt een brede scheidingssloot gegraven. Om aan natuurdoelen tegemoet te komen, wordt de sloot hier ondiep gemaakt, zodat hier plantengroei tot stand kan komen en voor vissen een goede biotoop gecreëerd wordt. De aanwezige bomen worden bij de werkzaamheden gespaard.

 

 

Nieuws

  • koop de wimpel en krijg
  • 50% kortingop ons boekje
  • ‘Zwerven in Fryslân’